Úvodem

Na tomto místě nabízíme k libovolnému využití cyklus pěti vzdělávacích klipů do výtvarné výchovy, jejichž cílem je ukázat dětem různé aspekty výtvarného umění a vysvětlit jim některé základní pojmy. Eduklipy jsou určeny dětem přibližně ve věku 10–14 let. Děti se nejprve seznamují s jednotlivými postavičkami, jež nás provázejí celým cyklem a v jednotlivých klipech spolu vedou dialog nad vybranými problémy umění. Jedná se o modelové představitele profesí a dalších rolí v rámci uměleckého pole. Více o našich animovaných postavičkách teoretika, sběratelky, restaurátorky a umělce, kteří o umění debatují s dětskými i dospělými diváky, najdete zdeKlipy lze použít zcela libovolně, mimo jiné jako motivační prvek, na nějž lze navázat vlastní tvůrčí činností.

 

Naše klipy nabízíme jednak v běžné podobě a jednak se stopou tlumočení do znakového jazyka. Tato koncepce vychází ze znepokojivé skutečnosti, že pro žáky se sluchovým postižením existuje nejen ve výtvarné výchově jen minimum vzdělávacích materiálů. Zvláště neslyšící žáci, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk, bývají opomíjeni s odkazem na vizuální podstatu výtvarného umění. Porozumět umění do hloubky – zvláště tomu modernímu – však není možné bez podpůrného výkladu a vysvětlení kontextu. Eduklipy, jež vznikly v proinkluzivním projektu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na tuto skutečnost reagují a nabízejí moderní vzdělávací materiál přístupný jak běžným žákům, tak žákům se sluchovým postižením. Tlumočení do českého znakového jazyka se ujal Pavel Kučera, natáčel jej Jakub Konečný.

 

Eduklipy pracují s originálním výtvarným řešením a animacemi, jejichž autorkou je výtvarnice Pavla Baštanová. Kromě odborníků-didaktiků z Pedagogické fakulty a Muzea umění Olomouc se na nich podílel rovněž Český rozhlas Olomouc, který zajistil zvukovou podobu díla. Hlasy postaviček namluvila Petra Ševců, režisérem zvukové podoby klipů byl Tomáš Soldán. Autorkou celé myšlenky a garantkou tvorby klipů byla Petra Šobáňová, autory jednotlivých scénářů jsou Petra Šobáňová, Marek Šobáň, Lenka Trantírková a Hana Lamatová. V klipech využíváme reprodukce výtvarných děl ze sbírek Muzea umění Olomouc, jež laskavě udělilo souhlas s jejich použitím.

Naše animované klipy vznikly v rámci projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu vzdělávání řešeného na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP v Olomouci; hlavním řešitelem projektu byl prof. Milan Valenta.

Verze s tlumočením do znakového jazyka

Toto ikonou označujeme na našich stránkách obsah, který je tlumočen do českého znakového jazyka.

 

Klipy zveřejněné na těchto stránkách jsou jedním z výstupů projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022, jenž je řešen na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením prof. Milana Valenty. Jejich tvorbu podpořila Evropská unie a MŠMT.

Klipy by nemohly vzniknout bez laskavého přispění a spolupráce těchto dalších institucí:

 © 2021 by Bez názvu. Nedatováno.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram