top of page
Kotva 1

 

Tvoříme o Velikonocích

Naše výtvarné úlohy jsou
plně v souladu s RVP!

Milí přátelé, v této části naší webové platformy najdete pracovní listy s návrhy aktivit, které se vztahují k hlavním svátkům křesťanského roku, k Velikonocům. Věříme, že je lze plněji prožít právě s uměním a jeho reflexí. Na uměleckých dílech lze vysvětlit hlubší významy svátků nebo příběh Ježíše, jenž je kostrou svátečních dnů. Tak jak už jste zvyklí, každý pracovní list obsahuje také expresivní aktivitu, takže se děti mohou učit skrze vlastní tvořivou činnost. 

Nejnovější náměty najdete zde!

zeleny_ctvrtek_3.jpg

Poslední večeře
Zelený čtvrtek

Inspirovat se budeme obrazem Poslední večeře od vlámského umělce Dierika Boutse. Tvořil v 15. století. Pro jeho tvorbu jsou typické klidné a vznešené výjevy.

Obraz připomíná poslední Ježíšovu večeři s přáteli a ustanovení eucharistie. V římskokatolické církvi se připomínkou této události zahajují velikonoční svátky. Někde se připomíná také to, že Ježíš během večeře umyl svým přátelům nohy. Bylo to pokorné a láskyplné gesto, kterým dal lidem příklad.

Během obřadů na Zelený čtvrtek se odmlčí zvony a „odlétají do Říma“. Znovu se rozezní až v noci po Bílé sobotě. Zvony a varhany jsou nahrazeny dřevěnými klepači. Zeleným čtvrtkem začíná připomínka Ježíšova utrpení a období vážnosti, rozjímání a smutku. Křesťané smutek zase odloží během připomínky Ježíšova zmrtvýchvstání. To se slaví na Velikonoční neděli neboli na Boží hod velikonoční. Jde o největší slavnost křesťanského církevního roku – a není divu, že mnoho uměleckých děl zachycuje právě tyto motivy Ježíšova příběhu.

 

Na obraze Dierika Boutse si můžeme všimnout jedné zajímavosti. Kromě Ježíše a jeho 12 učedníků jsou na obraze další čtyři postavy. Mají představovat sloužící. Najdete je? Dva vykukují z okénka, dva stojí okolo stolu. Jeden z nich je prý sám malíř, který neodolal a namaloval se do pozadí celého výjevu. Máte také chuť podívat se a okusit atmosféru Poslední večeře?

 

Jak na to?

1. Vytiskněte si naši přílohu.

2. Jak si můžete všimnout, nechali jsme pro váš autoportrét prázdné okénko v pozadí. Namalujte se do něj – třeba i se svým nejlepším kamarádem.

3. Zamyslete se nad tím, jakou atmosféru se malíři podařilo zachytit. Dokážete ji popsat?

4. Když se díváme zpředu, vidíme, že celá kompozice obrazu je dána výraznou perspektivou. Pomyslné čáry se sbíhají na římse nad Ježíšem. Ukazují, kdo je na obraze nejdůležitější. Jak by se scéna změnila, pokud byste se na ni dívali z okénka?

Až budete mít hotovo, nezapomeňte nám do zpráv na Facebooku poslat své obrázky. Rádi je budeme sdílet do zvláštního alba a uděláme si vzájemně radost!

zeleny_ctvrtek_1.jpg
zeleny_ctvrtek_2.jpg
Dieric_Bouts_-_The_Last_Supper_-_WGA0300

Dierik Bouts, Poslední večeře, 1464–1467

Domalujte se do okénka a nakoukněte Ježíšovi přes rameno!

Když se díváme zpředu, vidíme, že celá kompozice obrazu je dána výraznou perspektivou. Pomyslné čáry se sbíhají na římse nad Ježíšem. Ukazují, kdo je na obraze nejdůležitější. Jak by se scéna změnila, pokud byste se na ni dívali z okénka?

Tip

Pokud jste o detailech Ježíšova příběhu ještě neslyšeli, přečtěte si jej! Hned ve čtyřech verzích je popsán v Novém zákoně. Dozvíte se tam například, se kterými přáteli Ježíš večeřel a kdo z nich jej zradil.

Pište do naší přílohy!

Příběh Velikonoc
Velký pátek

Obrazy starých mistrů jsou někdy jako otevřená kniha. Znázorňují příběhy, které četli naši předkové
a čteme je i my, protože nám mají pořád co sdělovat. Tak je tomu i s příběhem Velikonoc, jak nám ho představuje Bible. Abychom dílům starého umění lépe porozuměli, musíme občas do této důležité knihy naší kultury nahlédnout.

Pojďme si velikonoční příběh alespoň částečně připomenout podle motivů zachycených na obraze, který vytvořil italský malíř Alessandro Allori v poslední čtvrtině 16. stol.

Jak postupovat:

1. Prohlédněte si důkladně reprodukci obrazu Alessandra Alloriho Kristus pod křížem.

2. Najděte všechny motivy, které jsme si výše stručně představili. Barevnou fixou si je přímo do obrázku označte (zakroužkujte) a připište správné číslo podle pracovního listu, tedy např. u trnové koruny bude číslo 5.

3. Možná jste si už všimli, že vám jednotlivé motivy nepředstavujeme v takovém pořadí, jak se příběh odvíjel. Znáte ho dobře? Pokud ne, seznamte se s ním trochu důkladněji. Nejlépe přímo v Bibli. Možná ji máte doma ve své knihovně. Jestli ne, určitě text seženete na internetu; zde nabízíme jeden použitelný odkaz.

4. Přečtěte si, jak dobře znají Ježíšův příběh děti. Myslíte si stejně jako my, že ne moc dobře? Dokázali byste jej převyprávět lépe než ony? Zkuste to. Buďte přitom struční, stačí několika větami, tak, abyste nepřekročili řádky, které vám nabízíme v příloze. A použijte přitom alespoň některá slova a jména, která jste poznali v našem textu, např. Pilát Pontský, trnová koruna, poslední večeře, židovský velekněz či jiné.

Až budete mít hotovo, nezapomeňte nám do zpráv na Facebooku poslat své obrázky. Rádi je budeme sdílet do zvláštního alba a uděláme si vzájemně radost!

velky_patek_1.jpg
Alessandro Allori, Kristus po křížem,.jp
velky_patek_2.jpg
velky_patek_3.jpg

Alessandro Allori, Kristus pod křížem, 1583, Arcidiecézní muzeum Olomouc

Najdete na obraze všechny motivy?

1. Nápis I.N.R.I

Jde o latinsky psanou zkratku sdělení Ježíš Nazaretský, král židovský. Tabulku nechal na Kristův kříž umístit Pilát Pontský. Právě toto označení velmi popuzovalo židovské velekněze.

2. Kristovy rány

Ježíš byl přibit hřeby na kříž za dlaně rukou a nohy. Jednalo se o jeden z běžných způsobů popravy zločinců v té době.

3. Tyč s houbou a kopí

Když Kristus umíral na kříži, pocítil žízeň. Vojáci, kteří ho hlídali, namočili posměšně houbu na tyči do octa a dali mu pít. Po jeho smrti, aby si ověřili, že je skutečně mrtvý, probodli mu kopím bok.

4. Kalich          

Při poslední večeři Ježíš předpověděl svou smrt na kříži pro vykoupení lidstva. Pozvedl kalich s vínem a řekl: „Toto je má krev, která se prolévá za všechny.“               

5. Trnová koruna

Korunu z trní upletli a nasadili Ježíšovi na hlavu Pilátovi vojáci před ukřižováním. Posmívali se mu přitom, že je to koruna židovského krále.

6. Hřeby

Hřeby byl Kristus na kříž přibit.

Svitek obsahující modlitbu Exultet a obrázkové miniatury; detail se včelami; okolo roku 1000; ze sbírek Cathedral Library, Bari

Tajemství Velikonoční vigilie | noc po Bílé sobotě

Mnoho evropských uměleckých děl zachycuje důležité okamžiky příběhu Ježíše Krista. Už víte, že jedním z nejčastějších námětů je narození Ježíška a pak také jeho ukřižování nebo zmrtvýchvstání, jejichž připomínka je podstatou Velikonoc. Není náhodou, že náboženské obřady jsou spojeny s uměním: s hudbou, výtvarným uměním nebo poezií. Příkladem mohou být obřady Velikonoční vigilie. Během vigilie se například zpívá starobylý chvalozpěv na velikonoční svíci. Pochází možná už z 5. století! Je dokladem krásy nejstarších literárních památek.

Tmu a tichý zpěv během obřadů Velikonoční vigilie vystřídá světlo svící, zvonění a radostný zvuk varhan. Mají křesťanům připomenout, že Kristův příběh dopadl dobře – Ježíšovým zmrtvýchvstáním. Smutek a temnota jsou prozářeny radostí a světlem. Inspirujme se touto symbolikou!

 

Jak na to?

1. Pod dohledem rodičů si ve tmě zapalte svíčku a sledujte její plamínek. Anebo si vezměte baterku a ve tmě s ní posviťte. Pozorujte kužel jejího světla.

2. Pak vytvořte obraz, kresbu nebo fotografii s námětem světla a tmy. Bez jakýchkoliv konkrétních motivů zachyťte světlo zářící uprostřed tmy. Světlo může mít třeba tvar kužele nebo koule. Promalujte jej do ztracena. Okolo vytvořte tmavé pozadí.

3. Zamyslete se nad tím, co může váš obraz znamenat. Už jste si někdy připadali jak „v temnotách“? Co nebo kdo je pro vás světlem, které vás těší a hřeje?

Až budete mít hotovo, nezapomeňte nám do zpráv na Facebooku poslat své obrázky. Rádi je budeme sdílet do zvláštního alba a uděláme si vzájemně radost!

vigilie_1.jpg
vigilie_2.jpg
3italia1.jpg

Podívejte se na tento vzácný rukopis, na němž se zachovaly kromě textu písně také ilustrace. Který motiv modlitby kdysi neznámý mnich z kláštera v Bari na obrázku zachytil?

Během vigilie se zpívá starobylý chvalozpěv na velikonoční svíci. Pochází možná už z 5. století! Je dokladem krásy nejstarších literárních památek.
 

Přečtěte si ukázku!

 

A tak posvěcená tato noc
zahání hříchy, smývá viny,

hříšníkům vrací nevinnost
a zarmouceným radost;

zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí
a pokořuje zlé moci.

 

V této milostiplné noci přijmi tedy, Otče svatý,

tento chvalozpěv jako večerní oběť,
kterou ti přináší přesvatá církev,

když rukama svých služebníků
slavně obětuje
tuto svíci ze včelího vosku.

 

Již jsme slyšeli chvalozpěv na tuto svíci,
kterou ke cti Boží zapálil planoucí oheň.

Ačkoli se její plamen dělí a rozdává světlo,
přece ho neubývá.

Napájí se totiž tajícím voskem,
který pro tuto vzácnou svíci
připravila pilná včela.

Ukázka z hymnu Exultet

Veliká sláva!

Neděle Zmrtvýchvstání

Tentokrát se budeme inspirovat  obrazem Fra Angelica, slavného italského malíř rané renesance, jenž tvořil v 15. století. Na obraze můžete vidět scénu, které vévodí vzkříšený a oslavený Kristus. Je obklopen anděly, kteří zpívají, tančí a hrají na hudební nástroje. Už jistě víte, že Ježíš bývá na uměleckých dílech zobrazen různě: jednou jako malé děťátko, jindy jako dospělý muž. Některá zobrazení Krista jsou smutná až krutá – třeba když je zobrazen na kříži nebo mrtev na klíně své matky. Tento výjev je ale úplně jiný. Ježíš je tu vyobrazen po svém zmrtvýchvstání – jako vítěz nad smrtí.

A podle čeho vlastně poznáme, o jakou se jedná scénu? Nespletli jsme se? Nebojte, všímejte si pozorně detailů! Uvidíte například, že Ježíš má v ruce červenobílou vlajku, symbol vítězství a vzkříšení. Na jeho ruce zase můžeme vidět ránu po ukřižování. A konečně celá scéna: skoro můžeme slyšet, jak andělé hrají a zpívají a oslavují Krista na nebesích.

Celá scéna na obraze je do nejmenšího detailu promyšlena. Umělec jistě pečlivě zvažoval, jak dosáhnout slavnostní atmosféry. V něčem nám to může připomenout plánování dnešních slavnostních ceremoniálů. Máte-li chuť, zahrajte si na manažera a scénografa – a navrhněte vlastní scénář velké veřejné oslavy podle svého vkusu.

Jak na to?

1. Vzpomeňte si, jaké znáte veřejné oslavy a festivaly. Jak dnes postupují jejich pořadatelé, když chtějí přivítat a vyzdvihnout nějakého vzácného hosta nebo hvězdu? Zapište si poznámky.

2. Zamyslete se nad tím, jak by měla vypadat scéna a kulisy takové oslavy. Pak popřemýšlejte nad vhodnou hudbou, světly a dalšími efekty. Můžete popustit uzdu své fantazie.

3. Celý návrh oslavné scény, včetně jejího scénáře, nakreslete a opatřete poznámkami.

4. Zamyslete se nad tím, kdo by si podle vás takovou oslavu opravdu zasloužil. Fra Angelico chtěl oslavit Ježíše, protože si vážil jeho oběti za lidstvo. Koho si nejvíce vážíte vy? A proč? Svůj návrh ukažte ostatním a zeptejte se jich, pro koho by oni uspořádali oslavu. Popovídejte si o svých důvodech.

Až budete mít hotovo, nezapomeňte nám do zpráv na Facebooku poslat své obrázky a zamyšlení. Rádi je budeme sdílet do zvláštního alba a uděláme si vzájemně radost!

nedele_1.jpg
nedele_2.jpg
N-0663-01-000010-wpu.jpg

Fra Angelico (pravděpodobně), část oltáře v klášteře ve Fiesole zobrazující vzkříšeného a oslaveného Krista obklopeného nebeským dvorem; centrální panel predelly; okolo 1423, vaječná tempera na dřevě; ze sbírek The National Gallery

brit awards.jpg
olympic games.jpg
Burj_khalifa_opening_ceremony.jpg

TIP!

 

Pokud si nevíte rady,
podívejte se na ukázky moderních ceremoniálů: třeba vyhlašování hudebních cen, oslavy Nového roku nebo třeba zahájení olympiády. Nezapomeňte, že do umění se vždy promítají dobové zvyklosti. Váš návrh oslavy může být veskrze moderní!

Hanácké kraslice

Velikonoční pondělí

Velikonoční pondělí je dnem, který následuje hned po neděli Zmrtvýchvstání Páně. U nás se s tímto dnem pojí mnoho tradic a zvyků. Využívají se symboly jara a života – třeba vrbové proutky nebo vajíčka. Snad v každém kraji mají svůj způsob, jak velikonoční vajíčka zdobí. My se dnes budeme inspirovat tradičními hanáckými kraslicemi zdobenými kousky slámy.

O Hanácích se někdy posměšně říká, že jsou pomalí. U tohoto způsobu zdobení je ale pomalý a pečlivý postup nutný! Vyžehlená sláma se stříhá na malé kousky ve tvaru podlouhlého kosočtverce, který má připomínat tvar obilného zrna. Kousky se lepí na vajíčko do různých ornamentů.

 

Jak postupovat?

1. Nachystejte si vyfouknutá vajíčka a celá je obarvěte tmavší barvou.

2. Než vajíčka uschnou, přichystejte si materiál. Slámu podélně rozstřihněte, s pomocí dospělého vyžehlete a pak stříhejte na malé kousky. Nemáte-li slámu, můžete použít papír světlejší barvy. Dbejte na to, aby byly kousky stejné.

3. Špejlí vždy kápněte trochu lepidla na kousek slámy nebo papírku a pomocí pinzety jej umístěte na vajíčko. Skládejte různé ornamenty.

4. Vajíčko někomu darujte!

5. Pokud nemáte dost trpělivosti, pohrajte si aspoň s naší přílohou! Hanáckou kraslici vytvoříte tak, že tmavším fixem nebo tuší vybarvíte pozadí. Světlé ornamenty na pozadí hezky vyniknou!

Až budete mít hotovo, nezapomeňte nám do zpráv na Facebooku poslat fotografie svých vajíček. Rádi je budeme sdílet do zvláštního alba a uděláme si vzájemně radost!

pondeli_1.jpg
pondeli_2.jpg
ukazka_kraslice.jpg

A jak se na Velikonoce chystáte u vás doma?
Jaká vajíčka malujete vy? Dodržujete velikonoční tradice a obyčeje?

Hezké Velikonoce!

Pošlete nám své obrázky!

Moc nás to potěší!

umelec.png
teoretik.png
bottom of page