top of page

Lidé

Lidé

001.png

"Umění a výtvarná výchova – v obou svých polohách: expresivní a receptivní – jsou nezastupitelné, protože umožňují chápat, zpracovávat a uplatňovat různorodost lidských zkušeností, dokáží přetavit nejistotu v tvořivou aktivitu a pěstují tolik potřebnou reflexivitu, vnímavost a kritický odstup spojený s vizuální a mediální gramotností."

Doc. Petra Šobáňová, Ph.D., je garantkou projektu Bez názvu. Nedatováno. a postupně organizovala jeho dílčí části. Působí na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zabývá didaktikou výtvarné výchovy a muzejní a galerijní pedagogikou. Zasloužila se o akreditaci studijních programů Muzejní a galerijní pedagogika a Edukace v kultuře a je jejich garantkou. Působí rovněž jako předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu Výtvarná pedagogika. Je autorkou řady publikací a projektů, založila časopis Kultura, umění a výchova a je jeho vedoucí redaktorkou. Je činná také v redakčních radách dalších časopisů a je členkou několika profesních organizací. V současné době je proděkankou PdF UP a zástupkyní vedoucího na KVV PdF UP. V roce 2015 byla zvolena do čela České sekce INSEA a zasloužila se o rozvoj její činnosti.

2 (1).jpg

Nezaměnitelnou tvář celému projektu Bez názvu. Nedatováno. vtisklo výtvarné řešení a ilustrace výtvarnice a animátorky Pavly Baštanové. MgA. Pavla Baštanová je studentkou doktorského studijního programu oboru Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) na UP v Olomouci. Je absolventkou oboru Klasická animovaná tvorba na UTB ve Zlíně a Filmové a televizní grafiky na VŠUP. Věnuje se animaci a ilustraci ve své práci i volné tvorbě. V minulosti se jako animátorka podílela na tvorbě animovaných filmů, byla učitelkou výtvarné výchovy na základní a střední škole, vytvářela ilustrace do knih a časopisů a nejrůznější animované spoty. V současné době se kromě studia věnuje přípravě své autorské ilustrované knihy pro děti a zakázkové animované tvorbě.

marek.png

Mgr. Marek Šobáň, Ph.D., vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk – výtvarná výchova. Od roku 2002 pracuje v Muzeu umění Olomouc jako edukátor v kultuře, v současné době je vedoucím Edukačního oddělení. Externě působí také na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2016 na téže katedře obhájil svou dizertační práci nazvanou Poznávací procesy dětského návštěvníka v expozici výtvarného umění. V projektu Bez názvu. Nedatováno. vytvořil Marek Šobáň scénář k jednomu z klipů.  

foto_j_mlejnek.JPG

Mgr. Lenka Trantírková v projektu Bez názvu. Nedatováno. vytvořila scénář klipu věnovaného restaurování. Vystudovala Muzejní a galerijní pedagogiku a učitelství výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiích pracovala jako lektorka v Květné zahradě v Kroměříži a následně absolvovala stáž v Institutu pro nová média v Rostocku. Po návratu do Olomouce působila v Muzeu umění Olomouc jako lektorka projektu NAKI II Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy. V době dokončování eduklipů posílila edukační oddělení v Domě umění města Brna. Svůj volný čas věnuje naplňování vizí kulturního spolku Zlínský Zvěřinec.

90615269_846207142550327_213753770633330

Mgr. Hana Lamatová vystudovala obor Teorie a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde nyní pokračuje v doktorandském studiu. Pracovala jako kurátorka výstav a mobilliárních fondů v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. Od roku 2015 je zaměstnankyní Muzea umění Olomouc. Na pozici edukátorky Arcidiecézního muzea se věnuje zprostředkování starého umění. V projektu Bez názvu. Nedatováno. vytvořila Hana Lamatová scénář k jednomu z klipů.  

tlumocnik.jpg

Důležitou součástí našich animovaných klipů a dalších materiálů je jejich tlumočení do českého znakového jazyka. Toho se v našem projektu ujal Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D., absolvent Výchovné dramatiky neslyšících na JAMU v Brně, Speciální pedagogiky – surdopedie na PdF MU v Brně a Učitelství I. stupně ZŠ na PdF UHK v Hradci Králové. Doktorské studium absolvoval na PdF UP v Olomouci. Prošel kurzy lektorování znakového jazyka, sám je lektorem znakového jazyka od roku 1999. Učil na základní škole pro sluchově postižené v Brně, působil ve středisku Teiresiás jako tlumočník neslyšících a jako odborný asistent na MU v Brně. Od roku 2009 je odborným asistentem v Ústavu speciálněpedagogických studií na PdF UP. Vyučuje hlavně český znakový jazyk. Kromě toho je koordinátorem v Centru podpory studentům se specifickými potřebami UP, spolupracuje na vytváření slovníků znakového jazyka, je zapojen do různých projektů týkajících se zdravotně postižených. Externě pracuje v Centru pro dětský sluch Tamtam jako odborný poradce a lektor českého znakového jazyka pro rodiče. V České televizi (Brno) tlumočí pohádky pro děti a na akademické půdě UP spolupracuje na klipech Znakujme spolu.

Klipy zveřejněné na těchto stránkách jsou jedním z výstupů projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022, jenž je řešen na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením prof. Milana Valenty. Jejich tvorbu podpořila Evropská unie a MŠMT.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Tvorba pracovních listů byla laskavě podpořena Ministerstvem kultury.

mk.jpeg

Naše výukové a vzdělávací materiály by nemohly vzniknout bez laskavého přispění a spolupráce dalších institucí.
Našim partnerům patří poděkování.

muo.png
1_1510304640.jpg
UP_logo_PdF_UP_horizont_cz.png
logo ng.jpg
gask_logo.jpg
logo.png
logo.jpg
g00198.jpg
logo-mobile.png
bottom of page